Stäng

Pressrum

Publicerades 8/12-2017

Nordic Surface syn på debatten kring förekomst av skadliga kemikalier i platsgjuten gummi samt spridning av mikroplaster från konstgräs och gummi.

 

Syfte Att ge en nyanserad och holistisk bild i debatten

Debatten har primärt fokuserat på förekomst av skadliga kemikalier i gummi samt spridning av mikroplaster.

Vi bortser inte från problematiken men anser att blicken behöver lyftas.

Flera lyssnare i debatten har så här långt dragit slutsatsen att platsgjuten gummi och konstgräs är grundproblemen och borde bytas ut mot alternativa material i form av sand, bark och träflis.

Det anser vi vara en felaktig och destruktiv slutsats!

Vi måste titta på helheten.

Helheten består av

 • Säkerhet (minska risk för fallskador med hjälp av stötdämpande beläggningar/underlag)
 • Innehåll i material för fallskyddssystem (förekomst av skadliga kemikalier)
 • Tillgänglighet (möjlighet för exempelvis rullstolsburna att röra sig fritt över lekplatsen)
 • Miljökonsekvenser (påverkan på naturresurser och upphov till spridning av mikroplaster)
 • Ekonomi (investering, drift och underhållskostnad)

Alla material och system har positiva och negativa egenskaper. Ibland låter det i debatten som naturmaterial scorar toppoäng i alla avseenden. Det stämmer inte.

Nedan matris presenterar viktiga aspekter att analysera för att skapa sig en helhetsbild över ett fallskyddssystems totala bedömningsunderlag.

I debatten har det påtalats att konstgräs är en stor källa till mikroplaster. Det är viktigt att tydliggöra att det då avser fotbollsplaner och att det är ifyllnadsmaterialet (gummigranulatet) man syftar på i huvudsak. Det går att lösa detta problem med

 • Förändrade projekteringsanvisningar
 • Ändrade beteenden hos användarna
 • Uppdaterade drift och underhållsrutiner.

Åtgärder som markanpassning för snöupplag och filter i dagvattenbrunnar bidrar till att lösa problematiken kring att granulatet flyttar sig från fotbollsplanen.

Det har även pratats om förekomst av skadliga kemikalier i platsgjuten gummibeläggning. Viktigt är att poängtera att platsgjuten gummi omsluts med ett bindemedel (polyuretan) som stänger inne de skadliga kemikalierna. Därmed blir det en minimal urlakning.

I debatten har det diskuterats huruvida platsgjuten gummi bidrar till spridning av mikroplaster. Det har påträffats gummigranulat i såväl dagvattenbrunnar som vattendrag. Problemet uppstår när granulaten lossnar och ej samlas upp och återvinns. Lösningen är att

 • Anläggningspersonalen behöver bli mer noggranna med att borsta arbetsplatsen fri från spill efter utförd gjutning.
 • Rätt bindemedelshalter ska alltid säkerställas.
 • När skador uppkommer bör dessa repareras inom kort samt att granulat som kan ha släppt i samband med skadan bör samlas upp.

Säkerhet Varje år sker uppskattningsvis 19.000 olyckor på skolgårdar och lekplatser där akutsjukvård måste uppsökas. Fall är den vanligaste orsaken till olyckan. Kontakten med underlaget är den vanligaste anledningen till den uppkomna skadan (enligt Konsumentverket 2008).

Ett stort problem på dagens lekplatser är när fallskydd i form av löst material (exempelvis sand, bark och träflis) förflyttas under lekutrustning. Då försvinner även fallskyddet där det mest av allt behövs. För att säkerställa fallskyddet behöver det göras dagliga besiktningar/åtgärder för att fördela rätt mängd löst material till rätt plats. Först då kan man garantera fallskyddet. I praktiken görs inte dessa besiktningar och åtgärder med daglig frekvens. Det ska också tilläggas att flis lätt kan frysa på vintern med vassa spetsar och risk för stickskador. Det har även förekommit kanyler och rakblad nergrävda i löst material.

TillgänglighetEnligt Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser och andra anläggningar (BFS 2011:5 ALM 2) som gäller vid nyanläggning av bland annat lekplatser, ska dessa också kunna användas av barn och föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga…” (hämtat från boverket.se). Löst natumaterial i form av sand, bark, träflis är ej klassat som tillgängligt. Det är däremot konstgräs och platsgjuten gummi.

Livscykelekonomi Driftkostnader för daglig skötsel av lekplats med sand som fallskyddsmaterial 350 SEK (kostnad för 1 tim) x 365 dagar/år = 127.750 SEK/år På tio år blir det 1,27 MSEK bara för drift av fallskydd!

Gestaltningsmöjligheter En av anledningarna till att konstgräs och platsgjuten gummi blivit så populärt är möjligheterna med gestaltning. Gummit kan gjutas som onduleringar. Kullar kan kläs med konstgräs. Det finns en stor möjlig färgvariation. Med platsgjuten gummi kan man även skapa melerade ytor och mönster.  

När vi väljer bort konstgräs och platsgjuten gummi väljer vi även bort säkerhet, tillgänglighet och ekonomi. Och detta görs utan ordentliga underlag och utredningar på att det finns faror för hälsa eller faror för spridning av mikroplaster (under förutsättning att anläggning, drift och underhåll sker på ett korrekt sätt). Om dagens inspel i debatten får verkan riskerar vi att utsätta våra barn för ökad fara och försämrad tillgänglighet samtidigt som vi ska betala mer för det. Och det motiveras ofta med att vi ska följa försiktighetsprincipen.

Simon Magnusson, doktorand på Luleå Tekniska Universitet har skrivit en teknisk rapport (publicerades 11/11-2015) över innehållet i SBR i konstgräsplaner (där gummit ligger obundet). Här kommer ett utdrag från hans mycket omfattande studie:

"Ungefär hälften av de genomförda riskkarakteriseringarna av SBR som har studerats är från 2009 eller äldre. Inga av dessa studier eller de nyare studierna visar på risk för några allvarliga hälsoeffekter vid användning av SBR. Från år 2010 har även innehållet av PAH i europeiska däck minskats av miljö- och hälsoskäl vilket indikerar att materialet idag är än mer säkert ur miljö- och hälsosynpunkt."

För att vända denna debatt till något konstruktivt föreslår vi en öppen dialog kring följande punkter

 • Är förekomst av låga halter av skadliga kemikalier ett stort problem? På vilket sätt kan det utgöra en fara? Framtagande av standarder för testmetoder och gränsvärden som är applicerbara för lekplatsbeläggningar efterfrågas.
 • Hur kan vi minska spridning av granulat genom korrekt utförande, genomtänkt drift & underhåll samt filter i dagvattenbrunnar?
 • Hur kan vi samverka för produktutveckling och kommersialisering av nya bättre fallskyddssystem?

Vi hoppas att ovan text ska öka helhetssynen kring problematiken och resultera i helhetslösningar för våra barn och vår planet.

Denna artikel avser endast konstgräs som fylls med sand. Fotbollsplaner med ifyllnadsmaterial av gummigranulat är inget Nordic Surface aktivt erbjuder. Därmed har vi inte analyserat systemet i ovan artikel.

Information